บรรณาธิการ
     อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา  แสงสว่าง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  สุขบำรุง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร  สกุลพันธ์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)
     รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร, คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
     รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  บุญมาก, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา  จงสุขสมสกุล, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
     รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  สมยานะ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
     รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก)
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์  สอนประจักษ์, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ  จันทรจตุรภัทร, คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลศรี  ศรีสารคาม, คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์  จัตุรัส, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองบรรณาธิการ (ภายใน)  
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทโคตร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     อาจารย์ ดร. เฉวียง  วงค์จินดา, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     อาจารย์สิทธิพร  พรอุดมทรัพย์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์