วารสารวิทยาการจัดการและการบัญชี 

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ :
       วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้สำคัญในศาสตร์สาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ  การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสารสนเทศ  การตลาด  การบัญชี  เศรษฐศาสตร์  และนิเทศศาสตร์ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ ต่อยอด และพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม

        เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ในศาสตร์สาขาวิชาทางด้านวิทยาการจัดการ ก่อให้เกิดประโยชน์ คุณค่า สร้างการยอมรับในสังคม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-25

ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชันธนาคารไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋, จิราภา ชาลาธราวัฒน์, ภัทรพร ล้ำเลิศ, สุธิดา พาลึก, อมรสตรี พลศรีลา

19-34

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

วิจิตรา แซ่ตั้ง, นุสรา แสงอร่าม, ชิดชนก วงศ์เครือ, กัญญารัตน์ ไชยสงคราม

35-51

รูปแบบการจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, ฉัตรวิไล รัตนเขื่อน, ณพิชา โรจนธนธร, ณัฐกานต์ แก้วใส, พิมพ์วิภา สิทธิจันทร์

63-91

ดูทุกฉบับ