วารสารวิชาการรับใช้สังคมสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Online ISSN:2651-0723

Print ISSN:2586-8268

กำหนดออก: 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2565): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

(1) การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบไม่เชื่อมต่อระบบจำหน่ายสำหรับชุมชนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

(2) การพัฒนาเครื่องคัดแยกก้อนชาอู่หลงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน
โดย เมธัส ภัททิยธนี ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ วธัญญู วรรณพรหม บัณฑิตา บัวมาสูง และธวัชชัย อุ่นใจจม

(3) การพัฒนากระบวนการผลิตขนมจีนน้ำปูชาร์โคลอบแห้ง

(4) การพัฒนาแนวทางการผลิตน้ำพริกลาบของชุมชน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา

(5) แนวทางการพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

(6) การส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิม กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านกิ่วแลป่าเป้า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

(7) การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

(8) การพัฒนาการตลาดออนไลน์สินค้าสมุนไพรแปรรูปประเภทน้ำมันนวดสปา กลุ่มวิสากิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่แล้ว: 24-01-2023

ดูทุกฉบับ