วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Online ISSN:2651-0723

Print ISSN:2586-8268

กำหนดออก: 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2566): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เผยแพร่แล้ว: 07-11-2023

ดูทุกฉบับ