การส่งต้นฉบับ

 1. ผู้ส่งบทความจะต้องทำหนังสือนำส่ง โดยจัดส่งพร้อมแนบไฟล์ต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร ที่ระบบ Online Submission : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/JsesRMUTL/about/submissions ดังนี้

            1) ไฟล์หนังสือนำส่ง
            2) ไฟล์ต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร นามสกุล doc หรือ docx
            3) ไฟล์ต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร นามสกุล pdf


  ดาวน์โหลด
   หนังสือนำส่งบทความ (คลิก)


 2. ผู้ประพันธ์สามารถตรวจสอบผลการจัดส่งบทความผ่านทางระบบ  Online Submission โดยให้ทำการกรอกข้อมูล ชื่อบทความ หรือ ชื่อเจ้าของบทความ เพื่อทำตรวจสอบผลหรือสถานะการดำเนินงาน