มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) โดยจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

วารสารวิชารับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (พิมพ์)
ISSN 2651-0723 (ออนไลน์)