กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี เส้นทอง                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล                         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ                 สถาบันสมองของชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร           มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพรรณ พรมศิริ                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ                   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.สมคิด แก้วทิพย์                                                  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร. ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์  : 081-885-1289 (นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ)
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์  : http://kaewpanya.rmutl.ac.th /cttc/jses