การจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Main Article Content

pongsakorn surin

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วิธีการดำเนินงาน การชี้แจงโครงการ การให้ความรู้การคัดแยก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 146 ตัวอย่าง การชั่งน้ำหนักขยะก่อนคัดแยก การปฏิบัติการคัดแยกขยะ และการถอดบทเรียน ผลการวิจัย พบว่า น้ำหนักขยะทั่วไปก่อนคัดแยก จำนวน 1,023.55 กิโลกรัม และเมื่อปฏิบัติการคัดแยกขยะน้ำหนักขยะทั่วไป จำนวน 302.06 กิโลกรัม ทำให้สามารถลดขยะทั่วไปลง จำนวน 721.49 กิโลกรัม คิดเป็น 70.48 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถคัดแยกไปรีไซเคิล ได้แก่ พลาสติก จำนวน 147.25 กิโลกรัม ขวดแก้ว จำนวน 356.70 กิโลกรัม กระดาษจำนวน 84 กิโลกรัม และโลหะ จำนวน 3.90 กิโลกรัม นอกจากนี้ชุมชนได้ออกแบบการจัดการขยะในลักษณะเครือข่ายภายในพื้นที่ชุมชน 3 ส่วน ทำหน้าที่ ติดตามการคัดแยกขยะ การเก็บรวม และการขายให้ผู้ประกอบการ ผลของการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้คัดแยกขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด 1,866.55 กิโลกรัม และมีรายได้จากการขายทั้งหมด 6,224 บาท

Article Details

บท
Articles

References

พระครูใบฎีกาสมชาย ฐานวโร (ทิพย์บุญทอง) ไพรัตน์ ฉิมหาด และเดโช แขน้ำแก้ว. 2564. “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”. วารสารวิชาการสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 11, 2: 80–96.

วิทูร เอียการนา และดิฐา แสงวัฒนะชัย. 2563. “การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์”. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 15, 2: 87–99.

สมัย พูลทอง และสุภาพร แปยอ. 2565. “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 2: 51–65.

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่2 พ.ศ.2565-2570. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565, https://env.anamai.moph.go.th/th/waste-management-action-plan/download?id=98732&mid=37662&mkey=m_document&lang=th&did=30304

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565, http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/5/27337_1_1652253027107.pdf

สาลี อินทร์เจริญ กมลรันต์ นุ่นคง วิลาวรรณ ศรีพล สุพัตรา ใจเหมาะ วสุธร ตันวัฒนกุล และกุหลาบ รันตสัจธรรม. 2565. “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางของเทศบาลในจังหวัดตรัง”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย. 4, 3: 32–42.

สุชานุช ชูสุวรรณ ศิริอุมา เจาะจิตต์ และวาริท เจาะจิตต์. 2563. “การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 15, 2: 1–12.