เกี่ยวกับวารสาร

     วารสารภาษาปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านการเรียน การสอน และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทวิจารณ์ข้อสอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระดับ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยระดับชาติ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ (เดือนมกราคม - ธันวาคม) โดยทางวารสารใช้ระบบการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อของกันและกัน (double-blind review) และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

     

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 39 (2024)
					ดู ปีที่ 39 (2024)
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-10

Book Reviews

ดูทุกฉบับ

Pasaa Paritat Journal Online     Online ISSN: 2286-9972   Print ISSN: 0857-7285

Chulalongkorn University Language Institute

254 Prem Purachatra Building, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. +66(0) 2218 6023  e-mail: pasaaparitatjournal@chula.ac.th