เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

 1. เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
 2. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัยภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ
 3. ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

 1. กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer)
 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากต่างหน่วยงาน/ต่างสถาบัน และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blind review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์หรือเพิกถอนบทความในขั้นตอนใด ๆ ได้ หากมีการตรวจพบข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาและ/หรือจรรยาบรรณทางวิชาการของบทความนั้นโดยประจักษ์

ประเภทของวารสารภาษาปริทัศน์ (Types of Journal) ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 1. บทความวิจัย (Research articles) 
 2. บทความวิชาการ (Academic articles)
 3. บทความปริทัศน์ (Review articles) 
 4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book reviews)
 5. บทวิจารณ์ข้อสอบ (Test reviews)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

        ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก (Publication Frequency)

        วารสารตีพิมพ์ 1 ฉบับต่อปี (มกราคม–ธันวาคม)

Publisher (เจ้าของวารสาร)

        สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย