เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

  1. เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การสอนภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  2. เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัยภาษาอังกฤษในสถาบันต่าง ๆ
  3. ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

  1. กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer)
  2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากต่างหน่วยงาน/ต่างสถาบัน และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียน อย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ (Double-blind review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
  3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์หรือเพิกถอนบทความในขั้นตอนใด ๆ ได้ หากมีการตรวจพบข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาและ/หรือจรรยาบรรณทางวิชาการของบทความนั้นโดยประจักษ์

ประเภทของวารสารภาษาปริทัศน์ ตีพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. บทความวิจัย (Research article) 
  2. บทความวิชาการ (Academic article)
  3. บทความปริทัศน์ (Review article) 
  4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

        ภาษาไทย /  ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

        วารสารตีพิมพ์ 1 ฉบับต่อปี  (ทุกเดือนมิถุนายน) 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

        สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย