กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการ / Editor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตราพร  เปี่ยมใส - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ผู้ช่วยบรรณาธิการ / Assistant to Editor   

อาจารย์ ดร.ณัฐรัฐ ลีนะกิตติ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

กองบรรณาธิการ                                                                        

MaryAnn Christison - University of Utah, USA

Robbie Lee Sabnani - Nanyang Technological University, Singapore

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์สุชาดา นิมมานนิตย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญพร อารียา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา จารุบุษป์ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ทรัพย์สิรินทร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยันติ์ ปานเล่ห์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พริมา คำพูแก้ว - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.นุชศรา โชคสวนทรัพย์ ทองแสน - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.อัญชนา รักทอง - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์