ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ถ้าท่านสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหน้า About the Journal  สำหรับนโยบายบทต่างๆ วารสาร ในสาขาที่รับ รวมถึง Author Guidelines   ผู้แต่งจะต้อง register  เพื่อรับได้สิทธิ์ในการส่งบทความ หรือหากท่านได้เคยลงทะเบียนเป็นผู้แต่งของวารสารนี้แล้วก็จะสามารถ log in  และเริ่มขั้นตอนการส่งบทความ 

บทบาทหน้าที่ของผู้เขียนบทความ

  1. บทความที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  2. ต้องทำการอ้างอิงให้ถูกต้องทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงประกอบในเนื้อหาบทความของตนเอง และต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และจะต้องความรับผิดชอบในการอ้างอิงเนื้อหาในผลงาน ภาพ หรือตาราง เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น) และจะดำเนินการถอนบทความออกจากการเผยแพร่ของวารสารทันที
  3. ผู้เขียนไม่สามารถนำบทความที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารฯ แล้วไปแก้ไข ดัดแปลง หรือแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพื่อนำไปเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่นและนำเสนอบทความในรูปแบบต่าง ๆ
  4. ชื่อผู้เขียนที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในบทความนั้นๆ จริง
  5. ต้องเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน “คำแนะนำสำหรับผู้เขียน”
  6. ต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำและตามเวลาที่กำหนดทางวารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบรับตีพิมพ์บทความของท่านและไม่ขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  7. ต้องระบุชื่อเจ้าของแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการทำวิจัยและระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)
  8. หากผลงานทางวิชาการของผู้เขียนเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมหรือผลการวิจัยมีประเด็นที่เปราะบางต่อผู้ให้ข้อมูล ผู้เขียนควรดำเนินการตามหลักจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องได้รับความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลและต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ