การศึกษารายนามคำศัพท์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้แต่ง

  • จิรดา วุฑฒยากร

คำสำคัญ:

รายนามคำศัพท์, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทาง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, คลังคำ

บทคัดย่อ

  

References

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. ค้นจ าก http://www.mua.go.th/users/he-commission/doc/law/ministry%20law/1-36%20TQF%202552.pdf เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ. เอกสารอัดสำเนา.Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. Retrieved from http://www.laurenceanthony.net/. On March 10, 2017.

Chanasattru, S. & Tangkiengsirisin, S. (2016). Developing of a High Frequency Word List in Social Sciences. Journal of English Studies, 11, 41-87.

Coady, J., Magoto, J., Hubbard, P., Graney, J., & Mokhatari, K. (1993). High frequency vocabulary and reading proficiency in ESL readers. In Huckin, M. , Haynes, and Coady, J. ( Eds) . Second language reading and vocabulary learning (pp.217-228). New Jersey: Ablex.

Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press.

Coxhead, A. (2000). A new academic word list. TESOL Quarterly, 34(2), 213-238.

Durrant, P. (2016). To what extent is the Academic Vocabulary List relevant to university student writing. English for Specific Purposes, 43, 49-61.

Ediger, A. M. (2014). Teaching Second/Foreign Language Literacy to School-Age Learners. In Celce-Murcia, M., Brinton, D. M. & Snow, M. A. (Eds.). Teaching English as a Second or Foreign Language, (4th ed). Boston: National Geographic Learning: Cengage Learning.

Gardner, D., & Davies, M. (2013). A new academic vocabulary list. Applied Linguistics, 35(3), 305-327

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-01 — Updated on 2023-07-14

Versions

ฉบับ

บท

Research Articles