Research Article

บทคัดย่อ

1.การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของโครงสร้างเชิงเส้นของนานาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รูปแบบต่างๆ ของประโยคเงื่อนไขที่ใช้คำสันธาน if

3. เมื่อออกเสียงคำว่า เพชรบุรี เป็น [เพ็ตชะ/บูรี] ทำไม [บุรี] จึงกลายเป็น [บูรี]

4. การเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดสอบรวมเพื่อการวิจัย (Priori and Posteriori Comparisons for a Research Study)

5. ย้อนพินิจการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

6.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ อดีตสู่ปัจจุบัน

7. บทความวิจารณ์ หนังสือเรื่อง English for Psychology in Higher Education

8. บทความวิจารณ์ หนังสือเรื่อง Grammar for Business

9. บทความวิจารณ์ หนังสือเรื่อง Research Agenda Priorities for Future Research in Second Language Assessment

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-28

ฉบับ

บท

Research Articles