Academic Articles

บทคัดย่อ

1. ความทรงจำ...พระกัลยาณมิตราจารย์

2. การพัฒนาโปรแกรมช่วยการเขียนย่อหน้า แสดงความสัมพันธ์แบบเหตุและผล

3. เทคโนโลยีช่วยเปลี่ยนชั้นเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไร

4. การสอนกริยาช่วยในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการคาดเดาเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในอดีตตามแนวคิดเชิงรู้คิด

5. การใช้การประเมินผลตามสภาพจริง

6. การศึกษาความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เพื่อตอบคำถามความเรียงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

7. การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับโครงการนานาชาติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-29

ฉบับ

บท

Academic Articles