Integrated Buddhist Psychology for Enhancing the Happiness of the Elderly in Thai Society Integrated Buddhist Psychology for Enhancing the Happiness of the Elderly in Thai Society

Main Article Content

Thitipong Tanaveero (Tumphanom)
ผศ.ดร. สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร.

Abstract

This academic article aims to analyze and analyze principles and guidelines for applying Buddhist psychology to promote happiness for the elderly in Thai society. If talking about the aging society We can understand that the elderly are "old people" aged 60 years and over. The world has entered an aging society and this group of people will have deteriorated health and need to take care of them and spend money for medical care. or daily life Therefore, Thailand will fully enter an aging society in 2022 and the important question is how do we prepare to enter the aging society? The author has contemplated using Buddhist principles that guide the practice of living a happy and prosperous life. The author believes that we can turn the crisis of aging into an opportunity. in driving the development of the country with an elderly population with good physical and mental health Participate in social, economic, cultural, spiritual and civic activities valuable and help develop Thailand to be more stable, prosperous and sustainable

Article Details

How to Cite
Tanaveero (Tumphanom), T., ศรีเครือดง ผ. ส. ., & พระครูสุตวรธรรมกิจ,ผศ.ดร. (2022). Integrated Buddhist Psychology for Enhancing the Happiness of the Elderly in Thai Society: Integrated Buddhist Psychology for Enhancing the Happiness of the Elderly in Thai Society. RATANABUTH JOURNAL, 4(2), 161–171. Retrieved from https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/article/view/1753
Section
Academic Article

References

กรมสุขภาพจิต. (2563). ก้าวย่างของประเทศไทย สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565, จาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476.

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข. (2556). คู่มือ “ความสุข 5 มิติ” สำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ชัยวัฒน์ อ่อนไธสง,กัลยรัตน์ ศรกล้า, สุรีรัตน์ สืนสันต์และวรนาถ พรหมศวร. (2563). การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38 (2),53-62.

ภังปกร เพชรน้อย. (2563). การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 4 (2), 15-30.

พระราเชนทร์ วิสารโท. (2559). บูรณาการพุทธธรรมกับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุของอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ และณัฏฐวรวีร์ มานพพงษ. (2563). Smart Elderly: รูปแบบการสร้างทักษะชีวิตในการบริหารจัดการตนเองสำหรับผู้สูงอายุ ตามหลักมงคล 38 ประการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 3 (4),20-35.

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. (2554). จิตวิทยาแนวพุทธ (ตอนที่ 1 และ 2). สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565, จาก http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=938.

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย.(2560). มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, พิไลพร สุขเจริญ และสมจิตร์ พะยอมยงค์.(2558). รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 153-174.

สำนักงาน ก.พ. (2561). ภาครัฐกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย.วารสารข้าราชการ, 60(4),6.

สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน. (2565). เชื่อมสัมพันธภาพผู้สูงวัยกับวัยรุ่น. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565, จาก https://www.altv.tv/content/thaipbskids/61cc0d032514ede909f5ef7a.

สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ และปาณิสรา เทพรักษ์. (2564). การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 4 (1), 67-82.

อภิรมย์ สีดาคํา. (2563). แนวปฏิบัติและกระบวนการดูแลผู้สูงอายุของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง: พื้นที่ต้นแบบ เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย.วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์, 3 (4),1-19.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. SITUATION OF THE THAI ELDERLY 2016. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public Company Limited; 2016: 1-48.

Lyubommirsky; S. (2008). The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life You Want.New York: The Penguin Press.

National Statistical Office. (2014). The 2014 survey of the older persons in Thailand. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2565, Retrieved from:http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-1-1 html.

Nantsupawat W. (2009). Gerontological nursing. Khon Kaen: Khonkaenprint.

Seligman, Martin E. P. (2004). Can Happiness be Taught? Daedalus, Spring 2004.