เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการการบิน การเดินทางและการบริการ (Journal of Aviation, Travel, and Service) เป็นวารสารวิชาการด้านการบินฝั่งเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการเพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัทภายใต้กำกับของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยและองค์ชั้นนำด้านการบินและบริหารธุรกิจ มากกว่า 10 แห่ง

    เปิดรับบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ด้านการจัดการธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการและด้านบริหารธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความจะถูกกลั่นกรองในรูปแบบ Double Blinded Review ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 3 ท่านต่อ 1 บทความ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับแรก เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่สอง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

         บทความที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับใบตอบรับพร้อมทั้งประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากทางบริษัทฯ

ISSN 2822-0129 (Print)

ISSN 2822-0137 (Online)

 

ท่านสามารถส่งบทความได้ที่ปุ่ม Make Submission หรือ คลิกที่นี่

Template บทความภาษาไทย คลิกที่นี่

Template บทความภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

Author guideline รูปแบบการจัดเอกสารและการอ้างอิง คลิกที่นี่

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ research@tft.co.th
หรือ โทร 062-946-5959
ข้อมูลเพิ่มเติม www.tft.co.th/journal

 

Announcements

Update แนวทางการอ้างอิงและรูปแบบการจัดเอกสารสำหรับผู้นิพนธ์ (Author guidelines)

04-04-2022

วารสารฯได้ทำการปรับปรุงแนวทางการอ้างอิงและรูปแบบการจัดเอกสารสำหรับผู้นิพนธ์ (Author guidelines) โปรดศึกษารูปแบบ ล่าสุดได้ที่ประกาศนี้

Read more about Update แนวทางการอ้างอิงและรูปแบบการจัดเอกสารสำหรับผู้นิพนธ์ (Author guidelines)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารวิชาการการบินการเดินทางและการบริการ
					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารวิชาการการบินการเดินทางและการบริการ

วารสารวิชาการการบินการเดินทางและการบริการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) ปี 2567

เผยแพร่แล้ว: 14-02-2024

Articles

ดูทุกฉบับ