วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้


(2) บทเรียน เพื่อเรียนรู้ สู่กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านนาเชือก จังหวัดสกลนคร

(3) การออกแบบและสร้างระบบจ่ายน้าหยดอัตโนมัติส้าหรับสวนสมุนไพร จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน

(4) การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกเครื่องแกง

(5) การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนพลังงานของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง

(6) การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1

(7) การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือ และพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม

(8) การมีส่วนร่วมที่แท้จริง : การยกระดับคุณภาพชีวิต กรณีหมู่บ้านแม่กาษา หมู่ 2 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

เผยแพร่แล้ว: 08-02-2023