วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

(1) การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง

(2) การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่องต้นข้าวเพื่อเกษตรกร

(3) รูปแบบการพัฒนาน้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชน ของนักวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลาง

(4) การนำระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(5) การจัดการความรู้และการบริการวิชาการเรื่องแก๊สชีวภาพแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(6) การจัดการน้าเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

(7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตานานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว โรตี-ผงกะหรี่

(8) การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 ของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง

เผยแพร่แล้ว: 08-02-2023