วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)  นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

(1) ต้นแบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่ำ

(2) การพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์สำหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์

(3) การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม: หัตถกรรมผ้าทอจก บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(4) การประเมินปัจจัยความสำเร็จ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(5) Guideline for the Sustainability of Community Energy Management under the Sufficiency Economy Philosophy

(6) การบริหารงานแบบชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสำหรับร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ร้านค้าชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(7) การพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

(8) บทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามสู่การเป็นหมู่บ้านผู้สูงอายุต้นแบบจัดการตนเอง: กรณีศึกษาการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ บ้านต้นชาม หมู่ที่ 2 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เผยแพร่แล้ว: 08-02-2023