วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ 

(1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

(2) การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการทรัพยากร ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน จังหวัดเชียงใหม่

(3) การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว

(4) การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนตำบลหนองแขมแบบมีส่วนร่วม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพราม จังหวัดพิษณุโลก

(5) การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยเทคนิคเคลเวนเจอร์และระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(6) การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด กรณีสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด

(7) การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

(8) การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบของการผลิตธูปหอมสมุนไพร: กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เผยแพร่แล้ว: 08-02-2023