วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

(1) ประสิทธิภาพการใช้สารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนเพื่อการปลูกข้าวอินทรีย์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน

(2) การออกแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับบรรจุภัณฑ์สิ่งทอของวิสาหกิจชุมชน บ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก จังหวัดน่าน

(3) การยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรพูลคาวสู่สินค้า OTOP

(4) การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายไก ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูป ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

(5) การถ่ายทอดผลงานวิจัย: การจัดการเศษเหลือทางการเกษตรจากผลผลิตลำไยของชุมชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(6) การพัฒนาเครื่องช่วยฝึกนั่ง-ยืน สำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ

(7) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน

(8) การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

 

เผยแพร่แล้ว: 19-12-2022