วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

(1) การออกแบบสร้างชุดเครื่องมือเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

(2) การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตะกร้าหวายบ้านทาทรายมูล ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

(3) การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกระทงทอง ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

(4) การแก้ปัญหาความยากจนผ่านการบริการวิชาการเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก

(5) การพัฒนาทักษะการวิจัยให้ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม

(6) การพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้นำสตรี ชุมชนบ้านสันติสุข ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

(7) การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่ม OTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี

(8) การพัฒนากระบวนการผลิตผักของหมู่บ้านใหม่นาแขม ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม

 

 

เผยแพร่แล้ว: 19-12-2022