วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

(1) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส้าหรับผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้้าผึ้ง (บ้านโฮ่ง) อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

(2) การศึกษาปัจจัยด้านการตลาดบริการ พฤติกรรมการใช้บริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าของลูกค้าในสามจังหวัด EEC

(3) การแก้ไขปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของร้านอาหาร บริเวณสถานศึกษา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

(4) การกระจายของฝุ่น และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายจากฝุ่น ของผู้ปฏิบัติงานในโรงอิฐมอญ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

(5) การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ต้นแบบภายใต้ต้นแบบนักจัดการขยะ

(6) แผนการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพันนาใต้แบบมีส่วนร่วม

(7) คุณภาพการบริการของธุรกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาหลังการใช้บริการบ้านเช่าในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

(8) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “คงคุณ”

 

 

 

เผยแพร่แล้ว: 19-12-2022