วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการ
ด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

(1) การจัดการศึกษาวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(2) การพัฒนาระบบการให้น้ำพืชสำหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ำ กรณีศึกษา บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(3) กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ของผลผลิตสับปะรดในตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

(4) การจัดทำบัญชีเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(5) การใช้ประโยชน์จากเศษกระจกในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

(6) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ และการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกิจการกลุ่มอาชีพกล้วยอบ กทบ. แม่ก๊ะ

(7) กระบวนการทางสังคมศาสตร์: บทเรียนความสำเร็จของการพัฒนาต้นแบบเยาวชน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

(8) การพัฒนาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบ IoT แบบไฮโดรกริด เพื่อฟื้นฟูนิเวศป่าชุมชน

 

 

เผยแพร่แล้ว: 06-09-2021