วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

(1) การออกแบบและพัฒนาชุดแผ่นกรองน้ำมันงาดำสำหรับเครื่องกรองสุญญากาศ กรณีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(2) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

(3) การพัฒนากี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติด้วยโปรแกรมการออกแบบลายผ้าของชนเผ่ากระเหรี่ยงด้วยกระบวนการ Design Thinking

(4) การพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศดำเนินการโดยหลักสูตรผู้ประกอบการท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

(5) ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ

(6) การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา: ร้านค้าชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนา ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(7) การรายงานข้อมูลบัญชีสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินชุมชน กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(8) แนวทางการจัดการขยะบริเวณดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

เผยแพร่แล้ว: 19-12-2022