Announcements

Announcements

Call for paper for Vol.14 (2567)

2022-10-07

          "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม" ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารปีที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2567) วารสารปีที่ 14 ทั้ง 2 ฉบับ ดังนี้
           ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) วารสารกำลังอยู่ในกระบวนการเข้าฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ส่งฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย