วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความปริทัศน์ ด้านวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการประยุกต์ การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา การพัฒนาและการจัดการการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

บทบรรณาธิการ

ไอยเรศ บุญฤทธิ์