วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นวารสารของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิชาการของนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเเละมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ด้านวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในและภายนอก

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน เเละฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม มีกระบวนการประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน ซึ่งผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (double blinded peer-reviews)

 

ISSN 2822-0161 (Print)
ISSN 2822-017X (Online)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความปริทัศน์ ด้านวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการประยุกต์ การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา การพัฒนาและการจัดการการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

บทบรรณาธิการ

ไอยเรศ บุญฤทธิ์
ดูทุกฉบับ