วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นวารสารของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิชาการของบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ด้านวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในและภายนอก

วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เป็นวารสารทางวิชาการราย 6 เดือน (เมษายน-กันยายน และตุลาคม-มีนาคม) ทั้งนี้ อาจจะมีวารสารฉบับพิเศษ (special issue) ฉบับที่ออกเพิ่มเติมจากวาระปกติ (supplementary issue) หรือฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมทางวิชาการ (conference proceeding) ปีละไม่เกิน 2 ฉบับ

วารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ตีพิมพ์ บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และบทความปริทัศน์ ด้านวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน การวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา สถิติและวิทยาการข้อมูลทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการประยุกต์ การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา การพัฒนาและการจัดการการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะ
ปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร โดยผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ISSN 2822-0161 (Print)
ISSN 2822-017X (Online)

Vol. 1 No. 1 (2565): September - December (Learning Space)

When talking about learning space, I think of ideas that come from our mind. So, I decided to draw an image of a human to represent that our brain is an endless source of various learning processes. The Faculty of Learning Sciences and Education has started many projects to support human learning, so I chose various items to represent those projects, such as boardgames, fine art, local handcraft, and scientific technology.

Published: 2022-09-08

View All Issues