เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำวารสารวิจัยธรรมศึกษาให้เกิดขึ้นในสำนักเรียน
 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวารสารวิจัยธรรมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI
 3. เพื่อให้มีวารสารที่ได้มาตรฐานสำหรับตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรภายในและภายนอกสำนักเรียน

ภาษา: ภาษาไทย
จำนวนฉบับต่อปี: 2 ฉบับต่อปี
(มกราคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม)

เจ้าของ

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
(RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL)
สำนักงานวารสารพุทธมัคค์ กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญ สนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 086-086-4258

ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารวิจัยธรรมศึกษา เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านานพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประเมินบทความ

 • ใช้ Peer-review ประเภท Double Blinded โดยที่ผู้ประเมินไม่ทราบข้อมูลของผู้เขียน และผู้เขียนไม่ทราบข้อมูลของผู้ตรวจประเมินบทความของตน
 • ในแต่ละบทความมีผู้เชี่ยวชาญเป็น Peer-review ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาและเนื้อหาของบทความ จำนวน 2 คน

วาระการตีพิมพ์

วารสารวิจัยธรรมศึกษา มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

 • ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน)
 • ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

การส่งต้นฉบับ

 • จัดส่งผ่านระบบ ThaiJo ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/dsr/ หรือส่งด้วยตนเองที่กองบรรณาธิการ
 • ทาง Email ส่งไฟล์เวิร์ด ไปที่ maghavin9@yahoo.com
 • ทางไปรษณีย์
  พิมพ์ผลงาน 1 ชุด และซีดีบันทึกผลงานในรูปไมโครซอฟต์เวิร์ด 1 แผ่น ส่งถึง
  พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถ.จรัญสนิทวงศ์ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร. 086-086-4258

พิมพ์ที่

จี คลาส (G CLASS) เลขที่ 26/19 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร 028892223 โทรสาร 028893204 อีเมล g_class@hotmail.com