เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มตีเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

Announcements

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ในวารสาร

04/09/2024

สืบเนื่องจากวารสารวิจัยธรรมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก TCI และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI ดังนั้น ตั้งแต่ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารวิจัยธรรมศึกษาจึงได้มีมติความเห็นร่วมกันให้เก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความละไม่เกิน 3,000 บาท 

Read more about ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ในวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567

สำหรับวารสารฉบับที่ 9 นี้ ปรับตามประกาศเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)  ในหัวข้อเกณฑ์หลัก ลำดับที่ 2 วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนตามชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากล นั้น โดยการขอยกเลิกหมายเลข ISSN หมายเลข 2730-1753 กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ และขอจดหมายเลขใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ เป็น ISSN 3027-8457 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 04/28/2024
ดูทุกฉบับ