กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • พระเทพปัญญามุนี
  เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พระราชดิลก, ดร.
  ประธานกรรมการบริหารการศึกษา
 • พระศรีวินยาภรณ์, ดร.
  เจ้าคณะแขวงบางพลัด
 • พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร
  อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.?
  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร.
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นาวาเอก ดร.นพดล บงกชกาญจน์
  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

บรรณาธิการวารสาร

 • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

กองบรรณาธิการวารสาร

 • พระบุญฤทธิ์ อภิปุณฺโณ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.มนัสวี ศรีนนท์
  มหาวิทยาลัยมหิดล?
 • ดร.ธเนศ เกษศิลป์
  มหาวิทยาลัยมหิดล?
 • ผศ.สุณี เวชประสิทธิ์
  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช?
 • พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • นายครรชิต มีซอง
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 • พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ผศ.ดร.
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 • พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร, ดร.
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาสมเจต สมจารี, ดร.
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร.
  คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร.
  คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รศ.วิรัตน์ กางทอง
  พนักงานเกษียณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง
  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผศ.ดร.ชาติเมธี หงษา
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน
  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 • ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์นาศรี
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
 • ผศ.ดร.บุญมี พรรษา?
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.พิเศษ ดร.สรวิชญ์ วงษ์สอาด
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • ดร.กฤตสุชิน พลเสน
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.ทวี เลียวประโคน
  คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.กำธร เพียเอีย?
  คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ธเนศ เกษศิลป์
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.พูนศักดิ์ กมล?
  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย
  วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • ดร.ธานี สุวรรณประทีป
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
 • ดร.เมธา หริมเทพาธิป
  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดร.อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์
  นักวิชาการอิสระ ด้านศาสนาและปรัชญา

ฝ่ายจัดรูปเล่ม/สมาชิกวารสาร

 • นายอริย์ธัช เลิศอมรไชยกิจ
 • นางคมนภัค กฤดากร ณ อยุธยา??
 • นางสาวพรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์
 • นางสาวณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธุ์