Contact

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Phone 054-466-666 ต่อ 1137

Support Contact

นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล
Phone 0892693129