กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์             

มหาวิทยาลัยพะเยา

2.  ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย                            

มหาวิทยาลัยพะเยา

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล           

มหาวิทยาลัยพะเยา

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ หอมชื่น

มหาวิทยาลัยพะเยา

กองบรรณาธิการ

1.  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ                                     

สำนักงานราชบัณฑิตสภา

2.  ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต                       

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.  ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร                               

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร                           

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช                        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช                       

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7.  รองศาสตราจารย์ ดิเรก ควรสมาคม                               

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์                          

มหาวิทยาลัยพายัพ

9.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเรือง                         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง                           

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้จัดการ

นายฉัตรนรงค์    ไชยมงคล

กองผู้จัดการ

นายวัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์

นายอนุสรณ์ ไชยปุระ

นายพันธศิลป์ เจนใจ