ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้ที่สนใจพิมพ์บทความกับวารสารนิติศาสตร์​ โปรดดูหน้า เกี่ยวกับวารสาร และหน้า ส่งบทความ
คู่มือการใช้งานระบบประเมินวารสารออนไลน์สำหรับผู้แต่ง