เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิมพ์ “วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและมีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์

(1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความท่ีนําเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป

(2) บทความวิจัย หมายถึง บทความทที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบหนึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

(3) ฎีกาวิเคราะห์ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คําพิพากษาของศาล

(4) ปกิณกะกฎหมาย หมายถึง การนําเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย

(5) แนะนำหนังสือ หมายถึง งานเขียนแนะนำหนังสือกฎหมายที่น่าสนใจ

ลักษณะของการประเมินผลงาน

บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกชิ้นจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านที่ตรงตามสาขาวิชา และเป็นการประเมินลับทั้งสองทาง (double-blinded)

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดการตีพิมพ์

กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุก ๆ 6 เดือน

  • ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
  • ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา