การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำ
สำหรับการใช้ทำงานผ่านระบบวารสารออนไลน์:
คลิกอ่านเอกสาร

คำแนะนำผู้นิพนธ์

  • การส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

(1) ผู้แต่งส่งไฟล์บทความ (ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง) และไฟล์รายละเอียดของผู้แต่งแยกกัน โดยสามารถใช้ไฟล์ตัวอย่างได้ตาม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal/template

(2) จัดพิมพ์ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดตัวอักษร 15 pt. เว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขให้พิมพ์เป็นเลขอารบิก กั้นหน้ากระดาษ บน และ ล่าง 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) ซ้าย และ ขวา 1.1 นิ้ว (2.8 เซนติเมตร)

(3) ชื่อเรื่องไม่ยาวเกินไปแต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง โดยมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 pt.

(4) การอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามรูปแบบการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด ขนาดตัวอักษร 12 pt. โดยไม่ต้องมีบรรณานุกรมท้ายบทความ อย่างไรก็ดีข้อมูลแหล่งอ้างอิงจะต้องนำไปใส่ใน references ในช่อง metadata โดยรูปแบบการอ้างอิงดังกล่าวเป็นไปตามที่วารสารกำหนดเช่นกัน

(5) การแปลศัพท์เฉพาะ (technical terms) และชื่อบุคคลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ให้ระบุถ้อยคำ ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บต่อท้ายถ้อยคำดังกล่าวครั้งแรกเพียงครั้งเดียว

(6) บทคัดย่อสำหรับบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 550 คำ

(7) คำสำคัญ (keywords) 

(8) ส่วนเนื้อหาของบทความ ต้องไม่เกิน 35 หน้า (รวมเชิงอรรถ)

(9) ตรวจความถูกต้องของการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมทั้งความสม่ำเสมอของการใช้คำที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

ก่อนการส่งผลงาน ผู้เขียนควรตรวจสอบรูปแบบในการจัดพิมพ์ รูปแบบในการอ้างอิง (รูปแบบการอ้างอิง) และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยทั่วไปจะประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน แต่ผู้แต่งจะมีคำขอให้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คนก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้แต่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 ตามอัตราที่วารสารกำหนด เว้นแต่ผู้แต่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บทความหรือข้อความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารนิติศาสตร์เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ

การเรียงลำดับหัวข้อในบทความ

รูปแบบการเขียนอ้างอิงหนังสือ

ชื่อผู้เขียน,√ชื่อเรื่อง,√ชื่อชุดและลำดับที่ (ถ้ามี),√ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง), √จำนวนเล่ม (กรณีมีหลายเล่มจบ),√(สถานที่พิมพ์:√สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,√ปีพิมพ์),
√เลขหน้าหรือจำนวนหน้าที่อ้างถึง.

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ, √"ชื่อบทความ,"√ชื่อวารสาร.√ปีที่หรือเล่มที่√ฉบับที่√หน้า√(ปีที่พิมพ์).

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความในหนังสือ

ชื่อผู้เขียน,√“ชื่อบทความ,”√ใน หรือ √ชื่อหนังสือ,√รวบรวมโดย√ชื่อผู้รวบรวม,√ชื่อชุด (ถ้ามี),√ครั้งที่พิมพ์ (กรณีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง),√จำนวนเล่ม (กรณีมีหลายเล่มจบ)√(สถานที่พิมพ์:√สำนักพิมพ์,√ปีพิมพ์),√เลขหน้า.

รูปแบบการเขียนอ้างอิงบทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียน.√“ชื่อบทความ”√ชื่อหนังสือพิมพ์√(วัน√เดือน√ปี):√เลขหน้า.

รูปแบบการเขียนอ้างอิงการสัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์,√ตำแหน่ง(ถ้ามี),√สถานที่,√วัน√เดือน√ปีที่สัมภาษณ์, การสัมภาษณ์

รูปแบบการเขียนอ้างอิงวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน,√ชื่อวิทยานิพนธ์√(ระดับปริญญา√ชื่อคณะ√ชื่อมหาวิทยาลัย,√ปีพิมพ์),√เลขหน้า.

รูปแบบการเขียนอ้างอิงเอกสารในระบบ Internet
ชื่อผู้แต่ง,√ชื่อเรื่อง,√ชื่อเว็บไซต์,√สืบค้นวันที่√เดือน√ปี,√http:.

##section.default.title##

##section.default.policy##

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.