การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้เขียนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ผู้เขียนส่งต้นฉบับบทความให้กองบรรณาธิการพิจารณาทางระบบออนไลน์ ThaiJo : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/VRUJ
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word และ PDF
  • บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องอยู่ในกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด มีความน่าสนใจ ไม่ล้าสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • ผู้วิจัย / ผู้เขียน ส่งไฟล์บทความต้นฉบับผ่านระบบออนไลน์โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการเขียนของวารสาร
  • การทำงานผ่านระบบวารสารออนไลน์ ทางวารสารจะต้องติดต่อและแจ้งข้อความต่าง ๆ ผ่านอีเมลของท่านที่ได้กรอกเข้าสู่ระบบเป็นหลัก เพื่อให้เข้ามารับ-ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์วารสารฯ ดังนั้นขอให้ตรวจสอบกล่องจดหมายของท่านว่าไดัรับอีเมลของวารสารหรือไม่ และหากไม่ได้รับอีเมลใด ๆ หลังจากส่งบทความนี้ (บางครั้งอาจตกอยู่ใน spam mail) กรุณาติดต่อที่ educationjournal@vru.ac.th
  • กรุณาให้ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ใน ข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment for Editor) และกดบันทึก รวมถึงหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ในช่องทางดังกล่าว
  • ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารไม่ต้องเสียค่าตีพิมพ์วารสาร

บทความวิชาการ

Policy

นโยบายส่วนบุคคล