เกี่ยวกับวารสาร

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Journal Of Education Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University) โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะครุศาสตร์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ISSN: International Standard Serial Number หรือ เลขมาตราฐานสากลประจำวารสาร

ISSN:  2821-9147 (Print)

 

 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2566):  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2566):  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Journal Of Education Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University                                                    (วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ )

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 03/31/2023

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ