บทความย้อนหลัง

  •  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2566)

    Journal Of Education Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University                                                    (วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ )

    วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง