ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2566):  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2566):  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Journal Of Education Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University                                                    (วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ )

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีวัตถุประสงค์ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 03/31/2023

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย