การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสร้างผลงาน เรื่อง ชนิดของเมฆของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผสมผสาน

ผู้แต่ง

  • วัฒนา พรหมวงศา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สุวรรณา จุ้ยทอง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสำคัญ:

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสร้างผลงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ชนิดของเมฆ ด้วยการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินผลงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for One Samples) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและผลการสร้างผลงานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03/31/2023