การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเรื่องการอ่านจับใจความวัฒนธรรมของชุมชนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมชุมชน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวและการศึกษาสถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
  • ธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์ ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมชุมชน ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวและการศึกษาสถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
  • จุฑารัตน์ นิรันดร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ปรัชญา บุตรครุฑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ชาญวิทย์ อิสลาม อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำสำคัญ:

ความสามารถด้านการอ่านเขียน, การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคSTAD, ผังมโนทัศน์, การอ่านจับใจความวัฒนธรรมของชุมชน

บทคัดย่อ

       บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ 2) พัฒนาความสามารถด้านการเขียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แบบสอบถามลักษณะคำถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check-List) จำนวน 10 ข้อ (2) แบบทดสอบวัดความสามารถความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความวัฒนธรรมของชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03/31/2023