วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล (Arts and Culture Journal of the Lower Moon River)

ISSN (Print):  1905 - 6265

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารมีวาระออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคมถึงมิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคมถึงธันวาคม

ขอบเขตของวารสาร ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double Blind Review) ทั้งนี้วารสารจะดำเนินงานตามกรอบจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด

วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล เปิดรับบทความประจำปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

2022-03-25

วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับบทความประจำปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล
Arts and Culture Journal of the Lower Moon River
ISSN (Print): 1905 - 6265
วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูลเป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 6 บทความ (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งมีขอบเขตของวารสาร ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องรับการประเมินคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (reviewers) จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ (double blind review)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2015): วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ปีการศึกษา 2558)

วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา คณาจารย์ และชุมชน ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

เผยแพร่แล้ว: 01-12-2021

ดูทุกฉบับ