วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล (Arts and Culture Journal of the Lower Moon River)

ISSN 2822 - 0617 (Online)

เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารมีวาระออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคมถึงมิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคมถึงธันวาคม

ขอบเขตของวารสาร ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double Blind Review) ทั้งนี้วารสารจะดำเนินงานตามกรอบจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด

* ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 
** หมายเหตุ ปีที่พิมพ์ 2565 นี้ วารสารได้แจ้งขอยกเลิก ISSN 1905 - 6265  (Print) ไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว และได้ใช้เลข ISSN 2822 - 0617 (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2022): วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2022

บทบาทตังเคากับการละเล่นเรือมตรษในจังหวัดสุรินทร์

กานต์ กาญจนพิมาย, อรนุช แสงสุข, คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์, พีรวัส อินทวี

24-34

การศึกษาพิธีกรรมความเชื่อหมอช้างของกลุ่มชาวไทยกูย จังหวัดสุรินทร์

พระอำนวย มงฺคลิโก, พระอนุชา อภิชาโน, ธีรชัย สมใจ, ยโสธารา ศิริภาประภากร, เกริกวุฒิ กันเที่ยง, สุริยา คลังฤทธิ์

58-69

ดูทุกฉบับ