วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล (Arts and Culture Journal of the Lower Moon River)

ISSN 2822 - 0617 (Online)
ISSN 2822 - 1141 (Print)


เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วารสารมีวาระออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ขอบเขตของวารสาร ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะทั่วไป มนุษยศาสตร์ ศาสนศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double Blind Review) ทั้งนี้วารสารจะดำเนินงานตามกรอบจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด

* ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ 

** หมายเหตุ
1. วารสารได้ขอยกเลิก ISSN 1905 - 6265  (Print) เนื่องจากวารสารได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการออก และได้รับหนังสือยืนยันจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
2. ปีที่พิมพ์ 2565 วารสารได้ขอเลข ISSN 2822 - 0617 (Online) เพื่อให้เป็นหมายเลขวารสาร ฉบับออนไลน์ และได้ใช้เลข  ISSN 2822 - 0617 (Online) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
3. ปีที่พิมพ์ 2566 นี้ วารสารได้ขอ ISSN 2822 - 1141  (Print) เพื่อให้เป็นหมายเลขวารสาร ฉบับตีพิมพ์ และได้ใช้เลข ISSN 2822 - 1141  (Print) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

เผยแพร่แล้ว: 01-02-2023

การจัดการองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน: การประดิษฐ์พวงมโหตร (พวงมาลัยอีสาน)

ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, ระพีพรรณ จันทรสา, กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, ณัฏฐานุช เมฆรา, จุรีรัตน์ ทวยสม

1-15

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์

พระมหาสิทธิเชษฐ์ สรสิทธิ์, พระมหาสมพงษ์ ดาศรี, พระรัตนพล พันธ์ทองหล่อ, พระวีรพงษ์ ชะเมรัมย์, พัฒนพงษ์ สาระอินทร์, วิจิตรา โพธิสาร

16-28

องค์ความรู้ในการทำนายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์

ยโสธารา ศิริภาประภากร, สำเริง อินทยุง, สุริยา คลังฤทธิ์

53-67

การศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงแถน บ้านห้วยปาง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

พระศักดิ์นรินทร์ ปยุตฺตปุญโญ, พระสมมิตร ฐานุตฺตโร, เอกชัย สร้อยจิตร์, ยโสธารา ศิริภาประภากร, เกริกวุฒิ กันเที่ยง, สุริยา คลังฤทธิ์

68-81

ดูทุกฉบับ