นโยบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา

ผู้แต่ง

  • ณัฐวดี โพธิ์พรมศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
  • พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์
  • ปฏิธรรม สำเนียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

คำสำคัญ:

การบริหารการศึกษา, นโยบาย, นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นำเสนอแนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา และแนวทางการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารการศึกษา ซึ่งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาทำให้การบริหารและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเพิ่มสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีทักษะ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้บริหารในสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และดำเนินการภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. นวัตกรรมและเทคโนโลยี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://shorturl.asia/Rhfat [20 ตุลาคม 2565].

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี). (2565). นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2561). การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพ.ศ.2563–2565. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/0nFuX [20 ตุลาคม 2565].

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://shorturl.asia/XYEk7 [20 ตุลาคม 2565].

เผยแพร่แล้ว

06/30/2023