ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิจัยธรรมศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารวิจัยธรรมศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 6 ในการจัดพิมพ์วารสารวิจัยธรรมศึกษา ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม กองบรรณาธิการได้บริหารจัดการวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI มีการตรวจประเมินผลงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน จำนวน 3 รูป/คน ต่อ 1 ผลงานวิชาการ

วารสารวิจัยธรรมศึกษาฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

เผยแพร่แล้ว: 06/30/2023

บทความวิจัย