กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ดร.พรชัย  มงคลวนิช - มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิปปภาส  พรสุขสว่าง - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล  อริยสัจจากร - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ สุธรรม  พงศ์สำราญ - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา  วงษ์ชวลิตกุล - มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  อวเกียรติ - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  ประเทศไทย

ดร.พรชัย  มงคลวนิช - มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย

เจริญศรี  ศรีวสุมดี - มหาวิทยาลัยสยาม  ประเทศไทย