เกี่ยวกับวารสาร

วารสาร สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW) ISSN : 1513-1076 เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วารสารฯ มีการกลั่นกรองและคัดเลือกผลงานที่จะได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นกลาง ละเอียดรอบคอบ และเป็นระบบ โดยการอ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแบบไม่เปิดเผยตัวผู้อ่านและผู้เขียน (Double-Blind Peer Review) นอกจากนี้ สยามวิชาการ ยังได้รับการยอมรับเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre หรือ TCI) อีกด้วย

วัตถุประสงค์ (Focus)

วารสารฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาข้างต้นของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตและประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์ (Scope)

บทความที่จะขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือการบัญชี

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (academic article) บทความปริทัศน์  (review article) และ หรือ บทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Double-Blind Peer Review จำนวนอย่างน้อย 3 ท่านต่อบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่ากึ่งหนึ่งมีความเห็นให้ลงตีพิมพ์ได้ อย่างไรก็ดี ข้อความที่ปรากฏอยู่ในบทความนั้น ถือเป็นทัศนะอิสระของผู้เขียน โดยผู้เขียนแต่ละท่านให้การรับรองว่าบทความของตนมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นของผู้อื่น วารสารฯ และ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ เป็นแต่เพียงผู้ให้ความเห็นเรื่องคุณภาพของเนื้อหา และความเหมาะสมของรูปแบบการนำเสนอเท่านั้น สยามวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อความใดๆ อันเกิดจากทัศนะ และสิทธิ์ในการตีพิมพ์และเผยแพร่ของผู้เขียน

Publication Frequency (กำหนดออก)

ปีละ 2 เล่ม (หรือออกเพิ่มเติมได้สำหรับวาระพิเศษอื่นๆ)
(เล่มที่  มีนาคม – กรกฎาคม (ออกเล่มวันที่ 28 มีนาคม) และ เล่มที่ 2  สิงหาคม – ธันวาคม (ออกเล่มวันที่ 28 สิงหาคม))

 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม