ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี

ผู้แต่ง

  • กุลญาดา ณัฐรดีธนัช บริษัท แจส แอนด์ แกร๊นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • พิจิตร เอี่ยมโสภณา มหาวิทยาลัยสยาม
  • รุ่งโรจน์ สงสระบุญ มหาวิทยาลัยสยาม
  • จิตระวี ทองเถา มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนบุคคล, พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์, รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มคนในเขตฝั่งธนบุรีที่คาดว่าจะซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใน 1 ปีข้างหน้า ดำเนินการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติไคสแควร์ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่ำกว่า 15,001 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ Toyota สูงที่สุด คำนึงถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันมากที่สุด ส่วนใหญ่ต้องการรถยนต์ที่ราคาต่ำกว่า 600,000 และจำนวนมากใช้เวลาในการตัดสินใจภายใน 3 เดือน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าปัจจัยเพศมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตฝั่งธนบุรี

References

กรมการขนส่งทางบก. (2564). แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก (2561-2563). กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก.

เกศสุดา เพชรดี และ ศิริมา ตันติธำรงวุฒิ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง. วารสารบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม, 2(2), 77-86.

คัทลียา ฤกษ์พิไชย. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ทะนงศักดิ์ ปิ่นเกล้า อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน บัณฑิต ผังนิรันดร์ และณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์. (2562). ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด และความไว้วางใจของธุรกิจนำเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศ. สยามวิชาการ, 20(1), 49-63.

Bozhkov, S. (2021). Structure of the Model of Hybrid Electric Vehicle Energy Efficiency. Journal of Trans Motauto World, 6, 76-79.

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Chhabra, D. (2018). Factors Affecting Consumer Buying Behavior and Decision-Making Process Towards Cars. Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 15(6), 131-139.

Croson, R. and Gneezy, U. (2009). Gender Differences in Preferences. Journal of Economic Literature, 47(2), 448-474.

Dholakia, U.M. and Talukdar, D. (2004), How Social Influence Affects Consumption Trends in Emerging Markets: An Empirical Investigation of the Consumption Convergence Hypothesis. Psychology and Marketing, 21(10), 775-797.

Hansen, T. (2005). Perspectives on Consumer Decision Making: an Integrated Approach. Journal of Consumer Behavior, 4(6), 420-437.

Kumar, S.P. (2014). Impact of Educational Qualification of Consumers on Information Search: A Study With Reference To Car. International Journal on Global Business Management and Research, 2(2), 39-47.

Noblet, C.L., Teisl, M.F., and Rubin, J. (2006). Factors Affecting Consumer Assessment of Eco-labeled Vehicles. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 11(6), 422-431.

Rani, P. (2014). Factors Influencing Consumer Behavior. International Journal of Current Research and Academic Review, 2(9), 52-61.

Sujan, M. (1985). Consumer Knowledge: Effects on Evaluation Strategies Mediating Consumer Judgments. Journal of Consumer Research, 12, 31-46.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-06