การวางแผนการเงินก่อนเกษียณกับคุณภาพชีวิตที่มีความสุข หลังเกษียณของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้แต่ง

  • ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ มหาวิทยาลัยสยาม

คำสำคัญ:

การวางแผนการเงิน, เกษียณการทํางาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการวางแผนการเงินก่อนเกษียณของอาจารย์คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และ 2) เพื่อศึกษาการคาดการณ์อาชีพและรายได้หลังเกษียณของ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ทั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมข้อมูลกับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี จํานวน 47 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การวางแผนการเงินของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ส่วน ใหญ่ร้อยละ 42.6 ทําเมื่อเหลืออายุงาน 1-10 ปี อาจารย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 คิดว่ารายได้ภายหลังจาก การเกษียณเพียงพอต่อรายจ่าย และที่เหลือร้ อยละ 42.6 คิดว่าไม่เพียงพอ หากรายได้ไม่เพียงพอต่อ รายจ่าย จะแก้ปัญหาโดยการลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นหารายได้ให้มากขึ้น ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ปัจจุบัน อาจารย์ส่วนใหญ่รับข่าวสารจากสื่อ Internet และโทรทัศน์ ข่าวสารที่ติดตามเป็นด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาดและการลงทุน อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วคาดว่าจะมีงานประจําอื่นๆ ทําต่อ และวางแผน ทางการเงินในรูปแบบ เงินฝากธนาคาร กองทุนรวม ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 2) การคาดการณ์รายได้หลัง เกษียณอยู่ระหว่าง 20,000-200,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเป็ น 56,400 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ มีรายได้หลัง เกษียณเป็นดอกเบี้ยรับ ค่าเช่า เงินปันผล ค่าสอบบัญชี ทําบัญชี รับจ้างอิสระ ขายของออนไลน์ เป็นต้นการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ คือ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายประจําที่จําเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่า เสื้อผ้า ค่าไฟ ค่านํ้า ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน การผ่อนทรัพย์สิน

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณัฐฐาวรี ศรีวัฒนไชย. (2563). การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุของพนักงาน บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการ ธนาคาร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

นลินี ศรีวิลาศ และ ปริญญา หรุ่นโพธิ์. (2560). พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่ม ผู้สูงอายุอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั ้งที่ 9 ในหัวข้อ ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560.

นิธิศ หัตถการุณย์. (2548). พฤติกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนประเภทบุคคลในเขต กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

เพ็ญประภา เบญจวรรณ. (2558). การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(1), 82-92.

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย. (2553). หลักสูตรวางแผนการเงิน: ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย.

สุชาดา สะวะพรม. (2558). การให้คุณค่า และลักษณะการออมเงินของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮาส์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุมนา บุปผา ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และพัฒน์ พัฒนรังสรรค์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทาง การเงินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 7(3), 115-124.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2557). การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณให้คนไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ). (2563). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ).

United Nations. (2010). World Population Prospects. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division, United Nations.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-03-17